Zapraszamy do przeczytania artykułu:

ARTYKUŁY

Sięgnij po dotację z programu Prosument

Ruszył długo oczekiwany program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Prosument”, czyli program dopłat do mikroinstalacji produkujących prąd. Zaś dzięki ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii konsumenci będą mogli sprzedawać nadwyżki prądu do sieci. Niestety ustawa jeszcze nie trafiła do Sejmu.

 

Prosument (ang. prosumer – professional/producer + consumer) – czyli kontaminacja słów – profesjonalista/producent i konsument. Oznacza konsumenta, który jest zaangażowany w jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług. Termin został wprowadzony przez Alvina Tofflera, pisarza i futurystę w 1980 roku.

600 milionów do wzięcia

Budżet programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument opiewa na 600 mln złotych i może się jeszcze zwiększać.

Na początku działania programu o dofinansowanie do mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii możemy – osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe - starać się przez lokalne samorządy. Nieco później dotacje i preferencyjne pożyczki na 1 proc. można będzie uzyskać za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioski o dotacje będzie też można składać do banku udzielającego pożyczek, niestety, nie został on jeszcze wybrany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Przetarg ma zostać ogłoszony pod koniec tego półrocza. Wygrać ma ten bank, który zaproponuje najtańszy kredyt.

Decyzja, co stanie się z drugą pulą funduszy, czyli pozostałymi 300 mln zł, zapadnie w przyszłym roku. W zależności od tego, która ścieżka przyznawania funduszy – samorządy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska czy bank – okaże się najsprawniejsza.26 maja 2014 r. był pierwszy dzień na składanie wniosków o dofinansowanie w programie Prosument. Niestety, jak podaję Rzeczpospolita, jedynie teoretycznie, ponieważ środki możliwe do wykorzystania w ramach programu, będą dostępna dopiero w 4. kwartale.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wyklucza zwiększenia budżetu programu Prosument, podobnie jak to się stało w przypadku programu dopłat do kredytów na zakup kolektorów słonecznych.

Choć Prosument jeszcze nie wystartował, już widać zainteresowanie przyszłych beneficjentów. Wzmożony ruch jest zwłaszcza w samorządach, które przygotowują się do składania wniosków.

 

Niska kwota na bezzwrotne subwencje

Katarzyna Motak, prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej uważa, że Prosument nie przyczyni się do tak dynamicznego rozwoju inwestycji w zielone źródła, na jaki liczono. „Oczekiwaliśmy, że na same dotacje NFOŚiGW przeznaczy 600 mln zł. Tymczasem okazało się, że bezzwrotne subwencje wyniosą zaledwie 150 mln zł, a resztę stanowić będą pożyczki” – powiedziała w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Katarzyna Motak szacuje, że przy takim budżecie programu Prosument powstać może od 6 tys. do najwyżej 23 tys. zielonych instalacji, w zależności od ich wielkości. Wcześniejsze obliczenia mówiły o ok. 70 tys.

 

 

Kto może dostać dotację

O dotację mogą się ubiegać:
- osoby fizyczne,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- jednostki samorządu terytorialnego.

 

Co jest objęte dotacją

W latach 2014-2015 dotacja wyniesie od 20 do 40 procent kosztów inwestycji w zależności od typu instalacji.

20-procentową dotację można otrzymać na:
- źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

40-procentową dopłatę można otrzymać na:
- systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
- małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
- mikrokogenerację – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

Po roku 2015 dotacje będą wynosić odpowiednio do 15 i 30 proc.
Maksymalny koszt instalacji objętej dofinansowaniem od 100 tys. zł do 450 tys. zł w zależności od typu instalacji oraz tego, kto się stara o dotację.
Preferencyjny kredyt nie objęty dopłatą oprocentowany będzie tylko 1 proc. Maksymalny okres finansowania 15 lat.

 

Na co dotacja z „Prosumenta”

 

* Dotacje na kotły do spalania biomasy

Spalanie biomasy, czyli substancji pochodzenia roślinnego, które ulegają biodegradacji to technologia jak najbardziej ekologiczna. Dlatego można możliwość otrzymać dofinansowanie programu Prosument do instalacji produkującej ciepło na skutek spalania biomasy. Produkowana w ten sposób energia jest bardzo tania, dlatego kotły są bardzo opłacalne. Ale dzięki 30-procentowej dotacji ta opłacalność jeszcze rośnie.

Spalanie biomasy to zdecydowanie najtańsza technologia z jakiej można skorzystać. Jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ograniczył możliwość korzystania z niej do miast poniżej 10 tys. mieszkańców (wg ostatnich danych GUS) oraz w uzdrowiskach.

Źródła ciepła opalane biomasą muszą spełnić następujące warunki:
- Znamionowa moc instalacji do 300 kW.
- Technologia – kotły z automatycznym lub ręcznym zasilaniem w paliwo, dedykowane
wyłącznie do spalania określonego rodzaju biomasy (powinno to wynikać z dokumentacji
kotła).
- Biomasa – stałe substancje pochodzenia roślinnego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej, za wyjątkiem drewna pełnowartościowego, z przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz niepełnowartościowe ziarna zbóż.
- Kotły powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Kotły powinny spełniać wymagania klasy 4. lub 5. określone w normie PN-EN 303-5 lub odpowiednie w równoważnej.
W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji, m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji  umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, zakup układów oczyszczania spalin (o ile są wymagane), w kotłach automatycznych wykonanie układów podawania paliwa, magazynowanie paliwa (silosy, pomieszczenia przykotłowe), zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła, licznik ciepła, koszt wykonania niezbędnych projektów oraz dokumentacji, roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła.

 

* Dotacje do paneli słonecznych

Do końca 2015 roku można otrzymać 40 procent dotacji do instalacji fotowoltaicznych. Ta technologia jest jedną z najbardziej promowanych. Energia produkowana za pomocą paneli słonecznych jest jedną z trzech najbardziej opłacalnych. Podstawowym elementem wpływającym na opłacalność produkcji energii dzięki panelom fotowoltaicznych jest darmowe źródło surowca. Przy sporym spadku cen paneli i coraz większej liczbie instalatorów, cena stworzenia domowej farmy słonecznej musiała spaść. Dlatego przy obecnych cenach koszt instalacji jest opłacalny w perspektywie kilku lat.

Jakie trzeba spełnić warunki, by otrzymać dotację?

Systemy fotowoltaiczne muszą mieć następujące parametry:

- Znamionowa moc instalacji do 40 kWp (pomiar w Standardowych Warunkach Pomiaru).
- Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub
PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
- System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe.
- W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji, m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiające jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, w przypadku instalacji przyłączonej do sieci - koszt materiałów i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, liczniki energii elektrycznej, koszt wykonania niezbędnych projektów oraz dokumentacji, roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku mieszkalnym lub obok budynku (np. wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja instalacji odgromowej, montaż urządzeń antyprzepięciowych).

 

* Dotacje do pompy ciepła

Do końca 2015 będzie można otrzymać 20 procent dotacji do zainstalowania pompy ciepła. Pozostała kwota jest finansowana preferencyjną pożyczką oprocentowaną tylko 1 proc. w skali roku. Jest to obecnie jedna z popularniejszych instalacji do produkcji energii potrzebnej do ogrzewania domu.

Parametry, jakie musi spełniać instalacji, abyśmy mogli ubiegać się o dotację:

- Znamionowa moc instalacji do 300 kW (określona w punktach pracy A2W35 lub B0W35
lub W10W35 lub E4W35 według wymienionych poniżej odpowiednich norm).
- Instalacja centralnego ogrzewania współpracująca z pompą ciepła powinna być
niskotemperaturowa (maksymalna temperatura zasilania 55°C dla temperatury pomieszczenia 20°C).
- Tylko powietrze atmosferyczne, tj. powietrze zewnętrzne, może być źródłem energii dla
powietrznych pomp ciepła.
- Pompy ciepła powinny posiadać następujące wartości współczynników efektywności
COP:
- pompa ciepła typu powietrze/woda w punkcie pracy A2W35: COP≥3,1,
- pompa ciepła typu solanka/woda w punkcie pracy B0W35: COP≥4,3,
- pompa ciepła typu woda/woda w punkcie pracy W10W35: COP≥5,1,
- pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, w punkcie pracy E4W35: COP≥4,3,
- pompa ciepła typu powietrze/woda przeznaczona wyłącznie do przygotowanie wody użytkowej (c.w.u.), w punkcie pracy A15/W10-55: COP≥2,9.
- Pompa ciepła powinna posiadać certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP
zmierzonego zgodnie z jedną z norm: PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia” lub PN-EN 12309  „Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym
nie przekraczającym 70 kW” lub PN-EN 16147 „Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym – Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej” lub PN-EN 15879-1 „Badanie i charakterystyki pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, z gruntem jako dolnym źródłem ciepła, do ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń – Część 1: Pompy ciepła grunt-woda” lub norm równoważnych, wydany przez właściwe laboratorium badawcze. Data wystawienia certyfikatu nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie.
W okresie przejściowym, dla wniosków o dofinansowanie składanych przed 30 czerwca 2015 r., wartości współczynników efektywności COP mogą być deklarowane przez producentów.
- Układ musi być tak zaprojektowany, aby sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej
SCOP, liczony zgodnie z normą PN-EN 14825 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy
ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia” (dla pomp
o napędzie elektrycznym) lub PN-EN 12309-2 „Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne
i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym
nie przekraczającym 70 kW – Część 2: Racjonalne zużycie energii” (dla pomp zasilanych
gazem) lub norm równoważnych, wynosił:
- dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią
elektryczną: SCOP≥3,3;
- dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną:
SCOP≥3,8;
- dla pomp ciepła zasilanych ciepłem: COP≥1,25.
Osiągnięcie wymaganej wartości SCOP musi być potwierdzone obliczeniami lub komputerowymi programami symulacyjnymi.
W okresie przejściowym, dla wniosków o dofinansowanie składanych przed 25 września 2015 r., sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej SCOP może być liczony zgodnie z
międzynarodowym standardem VDI4650, zmodyfikowanym dla polskich warunków
klimatycznych lub standardem równoważnym.
- Obowiązkowym elementem instalacji jest licznik energii elektrycznej pobieranej przez
wszystkie urządzenia instalacji lub licznik gazu służącego do zasilania pompy.
- W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji, m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, wykonanie dolnego źródła ciepła wraz z pracami odtworzeniowymi, modernizacja przyłącza energetycznego lub gazowego (o ile zachodzi taka konieczność), modernizacja instalacji c.o. i/lub c.w.u., zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła (w tym zasobniki ciepła), liczniki ciepła i energii elektrycznej lub gazu, koszt wykonania niezbędnych projektów oraz dokumentacji, roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła.

 

* Dotacje do domowych elektrowni wiatrowych

Do końca 2015 będzie można otrzymać 40 procent dotacji do budowy instalacji opartej o wytwarzanej energii z wiatru. Pozostała kwota jest finansowana preferencyjną pożyczką oprocentowaną tylko 1 procent w skali roku. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na potrzeby Ministerstwa Gospodarki wytwarzanie energii wiatrowej jest jedną z najbardziej opłacalnych technologii. Jednak koszt instalacji jest dość duży, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska postanowił objąć tę technologię aż 40-procentową dotacją.
Parametry, jakie musi spełniać mała elektrownia wiatrowa objęta dopłatą:
- Znamionowa moc instalacji do 40 kWe.
- Turbozespoły wiatrowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 61400-2 „Turbozespoły wiatrowe” Część 2: Wymagania projektowe dotyczące małych turbozespołów wiatrowych” lub odpowiednio równoważnej oraz posiadać oznakowanie CE.
- W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji, m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiające jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, w przypadku instalacji przyłączonej do sieci – koszt materiałów i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, liczniki energii elektrycznej, koszt wykonania niezbędnych projektów oraz dokumentacji, roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku mieszkalnym (np. wzmocnienie więźby dachowej) lub na maszcie wolnostojącym.

 

 

 

 

 

PARTNERZY