Zapraszamy do przeczytania artykułu:

16.3. System wsparcia NFOŚiGW

Wspomniany w rozdziale 1. system wsparcia budownictwa energooszczędnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na  celu  ułatwić  budowę  budynków  mieszkalnych o niskim zużyciu energii.
W ramach programu beneficjent może uzyskać dopłatę do:
•      budowy domu jednorodzinnego,
•      zakupu nowego domu jednorodzinnego,
•      zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

W tym rozdziale skupimy się na formalnościach, jakie musimy spełnić, chcąc uzyskać dopłatę do kredytu.

Jak uzyskać dopłatę?
•      Kupujemy  projekt  budowlany  z  projektami wykonawczymi branżowymi. Projektant oblicza  zapotrzebowanie  na  energię  użytkową i oświadcza, że projekt jest zgodny z przepisami i wytycznymi programu dopłat.
•      Zlecamy weryfikację projektu przez osobę z listy prowadzonej przez Związek Banków Polskich.
•      Występujemy o pozwolenie na budowę do lokalnego starostwa powiatowego.
•      Składamy wniosek w banku współpracującym z NFOŚiGW o kredyt z dopłatą (niezbędne załączniki to m.in. projekt, dokumentacja od weryfikatora, pozwolenie na budowę).
•      Podpisujemy z generalnym wykonawcą robót budowlanych lub kierownikiem budowy umowę, obligującą do realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami programu. Składamy ją w banku.
•      Dokumenty są sprawdzane przez bank, który wydaje decyzję o przyznaniu kredytu z dopłatą.

Rysunek 16.4 Schemat postępowania przy dopłatach na budowę domów energooszczędnych. Zakup domu/mieszkania od dewelopera

•      Rozpoczynamy budowę i dokumentujemy jej przebieg (zdjęcia, aprobaty techniczne materiałów, protokoły regulacji systemu wentylacyjnego i grzewczego). Faktury za wydatki okazujemy w banku.
•      Zlecamy wykonanie testu szczelności budynku i potwierdzenie osiągniętego standardu weryfikatorowi. Musi to być inna osoba niż sprawdzająca projekt.
•      Zgłaszamy zakończenie budowy.
•      Składamy w banku wniosek o wypłatę dotacji (dołączamy m.in. protokół odbioru końcowego, świadectwo charakterystyki energetycznej zgodne z wytycznymi programu, listę sprawdzającą).
•      Bank kontroluje dokumenty i inwestycje, po otrzymaniu dotacji od NFOŚiGW przeznacza ją na spłatę kredytu.
•      Rozliczamy  otrzymaną  dopłatę  w  rocznym zeznaniu    podatkowym    (otrzymujemy    od NFOŚiGW PIT 8c).
•      Rok po zakończeniu budowy (do 31 marca) – składamy arkusz ewaluacyjny.
•      Trzy lata po zakończeniu budowy – składamy oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia.

Pierwsza weryfikacja projektu ma na celu potwierdzenie spełnienia wymagań programu przez projekt budowlany. Przedstawiamy wtedy weryfikatorowi do weryfikacji następujące dokumenty:
•      Projekt budowlany (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) i projekty wykonawcze.
•      Obliczenia    wielkości    zapotrzebowania    na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji.
•      Oświadczenia projektanta o:
√     zgodności  z  rozporządzeniem  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
√     zastosowaniu w projekcie wymagań obowiązkowych, opisanych w rozdziale I wytycznych do programu.

Następnie weryfikator sprawdza poprawność dostarczonych dokumentów i zgodność projektu z wytycznymi programu, wypełniając listę sprawdzającą (załącznik A i B do wytycznych).
Druga weryfikacja projektu potwierdza spełnienie wymagań programu przez budynek. Weryfikację tę musi przeprowadzić inny weryfikator niż weryfikację projektu. Należy przedstawić następujące dokumenty:
•      Zweryfikowany projekt budowlany i projekty wykonawcze.
•      Oświadczenie inspektora nadzoru lub kierownika budowy o:
√     wykonaniu  elementów  mających  wpływ na charakterystykę energetyczną budynku zgodnie z projektem i wymaganiami programu,
√     zastosowanych   materiałach   izolacyjnych (systemach ocieplenia), oknach, drzwiach zewnętrznych, centrali wentylacyjnej, urządzeniach grzewczych, elementach automatyki, napędach elektrycznych i pompach.
•      Aprobaty    techniczne,    deklaracje    zgodności  i  dokumenty  techniczne  ww.  materiałów i urządzeń, które potwierdzają ich parametry jakościowe i użytkowe.
•      Dokumenty potwierdzające zakup ww. materiałów i urządzeń.
•      Świadectwo    charakterystyki    energetycznej budynku.
•      Protokoły dotyczące:
√     regulacji systemu wentylacji.
√     regulacji systemu grzewczego.
√     wykonania testu szczelności.
•      Dokumentację fotograficzną inwestycji
z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku.

Spełnienie wymagań programu sprawdza uprawniony weryfikator. Musi on być obecny podczas badań szczelności powietrznej. Potwierdzeniem jest podpisany protokół. Następnie weryfikator sprawdza kompletność i poprawność dostarczonych dokumentów i ocenia zastosowane materiały, urządzenia, a także protokoły z regulacji i dokumentacje fotograficzną projektu. Następne wykonuje obliczenia wielkości zapotrzebowania na energię użytkową wykonanego budynku do celów ogrzewania i wentylacji oraz wypełnia listę sprawdzającą (załącznik B i D do wytycznych).
Dokumentacja   fotograficzna  inwestycji   ma   na celu udokumentowanie wszystkich etapów budowy, istotnych z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku. Szczególną uwagę musimy zwrócić na udokumentowanie:
•      Wykonania ścian fundamentowych.
•      Izolacji podłogi na gruncie.
•      Połączeń ścian piwnicy ze stropem i ścianami zewnętrznymi.
•      Ocieplenia ścian zewnętrznych stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenia dachu i stropu.
•      Montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
•      Wykonania detali konstrukcyjnych wrażliwych na powstawanie mostków cieplnych (np. płyta balkonowa).
•      Wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
•      Izolacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
•      Ułożenia gruntowego wymiennika ciepła ( jeśli jest wykonywany).

Czy wiesz, że?
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem sporządzanym w celu określenia ilości energii, jaką zużywa budynek. Często mylone jest z pojęciem audytu energetycznego, opracowywanego w celu wykonania termomodernizacji budynku.

 

PARTNERZY