Zapraszamy do przeczytania artykułu:

16.4. Budowa przy wykorzystaniu kredytu jako źródła finansowania

O kredyt z dopłatą możemy ubiegać się w bankach, które współpracują z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualną listę banków można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW. Na dzień dzisiejszy są to:
•      Bank Ochrony Środowiska S.A.
•      Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
•      Deutsche Bank PBC S.A.
•      Getin Noble Bank S.A.
•      SGB-Bank S.A.
•      Bank Zachodni WBK S.A.
•      Nordea Bank Polski S.A.

Bez  kredytu  nie  możemy  ubiegać  się  o  dotację z NFOŚiGW. Co prawda jego wysokość nie musi pokrywać kosztu całej inwestycji, jednak musi być wyższa od należnej dopłaty. W Polsce ponad 80% budowanych domów finansowana jest za pomocą kredytu, przez co kryterium to nie wydaje się być przeszkodą dla zainteresowanych udziałem w programie. Wnioski o kredyt z dopłatą można składać do końca 2018 r., pod warunkiem, że do tego czasu nie wyczerpią się środki przeznaczone na dopłaty.
Zasadniczo program skierowany jest do inwestycji prowadzonych od początku zgodnie z wymaganiami programu NFOŚiGW, jednak jeśli budowę domu energooszczędnego zgłosimy przed jej zakończeniem i spełniać ona będzie wszystkie wytyczne, możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Terminem ostatecznym  złożenia  wniosku  o  kredyt  z  dopłatą  jest
etap  stanu  surowego  zamkniętego,  z  ewentualnie wykonaną częścią instalacji.
Dom energooszczędny, na którego ubiegamy się o dopłatę może być jednolub wielorodzinny i nie musi mieć wyłącznie charakteru mieszkalnego. Jeśli część budynku przeznaczona jest na działalność gospodarczą, to o taką część zostanie pomniejszona kwota dopłaty, np. jeśli 10% powierzchni budynku zajmuje  działalność  gospodarcza,  to  o  10%  zostanie pomniejszona dopłata. Inwestycje, których powierzchnia pod działalność gospodarczą zajmuje więcej niż 50% nie mogą starać się o dopłatę.
Warunkiem otrzymania dopłaty jest także przeznaczenie kwoty nie mniejszej od dopłaty (30 lub 50 tys. zł) na koszty kwalifikacyjne, czyli koszty projektu budowlanego, jego weryfikację, budowę oraz potwierdzenie osiągnięcia standardu energetycznego. Do kosztów budowy zaliczamy zakup i montaż:
•      Elementów  konstrukcyjnych  bryły  budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej.
•      Układów   wentylacji   mechanicznej   z   odzyskiem ciepła.
•      Instalacji ogrzewania.
•      Instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kolejnymi ważnymi kryteriami, których należy bezwzględnie dotrzymać, aby przyznana została dotacja jest:

•   Zakończenie budowy w ciągu 3 lat od podpisania umowy o kredyt.
Jest to jednak kryterium stosowane już przez banki w przypadku udzielania kredytów na budowę standardowych domów.

• Dostarczenie arkusza ewaluacyjnego do 31 marca kolejnego roku po dopuszczeniu budynku do użytku.
Formularz otrzymujemy w banku, oceniamy w nim program dopłat, podajemy koszty ogrzewania budynku dotyczące pełnego roku kalendarzowego, itp.

•   Zakaz  wprowadzania  zmian  konstrukcyjnych i instalacyjnych w ciągu 3 lat.
Dotyczy zmian w zakresie przegród zewnętrznych, układu wentylacji, ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej. Dokonanie takich zmian może prowadzić do konieczności zwrotu otrzymanej dotacji. Dokumentem potwierdzającym brak ingerencji w konstrukcję i instalacje budynku jest składane po 3 latach oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia.

Czy wiesz, że?
Podstawowe  warunki  przyznania  dopłaty do kredytu, to:
•  Spełnienie wymagań programu przez budynek energooszczędny – pomyślna weryfikacja.
•  Przeznaczenie kwoty większej niż dopłata na koszty kwalifikacyjne.
•  Zakończenie budowy w ciągu 3 lat od podpisania umowy kredytu.
•  Dostarczenie arkusza ewaluacyjnego do 31 marca kolejnego roku po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
•  Brak zmian konstrukcyjnych oraz instalacyjnych przez okres 3 lat od oddania budynku do użytku.

Wniosek o kredyt i dotację
Oba wnioski składamy jednocześnie w wybranym banku:
•      Wniosek o dotację na częściową spłatę kredytu.
Podajemy m.in. wielkość ogrzewanej powierzchni domu, rodzaj paliwa do ogrzewania, projektowany standard (NF15 lub NF40), planowane koszty kwalifikacyjne, termin rozpoczęcia i zakończenia budowy. Potrzebna będzie również kopia pozwolenia na budowę oraz dokument potwierdzający prawo do nieruchomości.
•      Wniosek kredytowy.
Będzie różnił się w zależności od banku, w jakim składamy wniosek. Potrzebne będą podstawowe informacje o inwestycji, takie jak: kwota kredytu, sposób wypłat i spłat kredytu, informacje o działce, wartość rynkowa nieruchomości, termin zakończenia budowy. Do wniosku dołączamy również: harmonogram prac budowlanych, kosztorys, dokumenty poświadczające sytuacje finansową.

Wypłata dotacji
Wniosek o wypłatę dotacji można złożyć po zakończeniu inwestycji. Bank w ciągu dwóch miesięcy ma obowiązek sprawdzenia dostarczonych dokumentów i ewentualną kontrolę wybudowanego domu. Następnie po wystąpieniu do NFOŚiGW z wnioskiem o przekazanie środków na dotację, Fundusz ma 30 dni roboczych na ich przelew do banku kredytującego. Może on również w tym czasie przeprowadzić kontrole z użyciem kamer termowizyjnych. Niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć do banku:
•      Protokoły końcowe odbioru przedsięwzięcia.
•      Świadectwo charakterystyki energetycznej.
•      Przyjęte zawiadomienie o zakończeniu budowy.
•      Potwierdzenie prawa własności do domu – odpis z księgi wieczystej.
•      Listę sprawdzającą wypełnioną przez weryfikatora.

PARTNERZY