Zapraszamy do przeczytania artykułu:

15.2. Oceń budynek w cyklu życia

Ocena cyklu życia budynku, czyli LCA (Life Cycle Assessment), jest techniką mającą na celu ograniczenie negatywnego wpływu budynku na środowisko, poprzez analizę i ocenę potencjalnych zagrożeń. Istotą tej metody jest nastawienie nie tylko na ocenę wyniku końcowego, ale także oszacowanie konsekwencji całego procesu, czyli budowy, eksploatacji i rozbiórki budynku. Najczęściej spotykana definicja, sformułowana przez Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych (UNEP) brzmi: LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko podczas całego życia, poprzez wzrost efektywnego zużycia zasobów i zmniejszenie obciążeń środowiska. Ocena wpływu na środowisko może być prowadzona zarówno dla wyrobu, jak i dla jego funkcji. LCA jest traktowana jako „analiza od kołyski do grobu”. Podstawowymi elementami LCA są:
•      Zidentyfikowanie i ocena ilościowa obciążeń wprowadzanych do środowiska, tj. zużytych materiałów i energii, oraz emisji i odpadów wprowadzanych do środowiska.
•      Ocena potencjalnych wpływów tych obciążeń.
•      Oszacowanie dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciążeń.

Rysunek 15.4 Fazy cyklu życia materiałów budowlanych

Cykl życia każdego budynku lub materiałów budowlanych obejmuje cztery fazy:
•      Pozyskanie surowców: wydobycie i przetwarzanie;
•      Produkcja:  wytworzenie  prefabrykatów,  półproduktów, montaż obiektu;
•      Użytkowanie: eksploatacja, utrzymanie, naprawy;
•      Końcowe zagospodarowanie: rozbiórka, recykling, utylizacja odpadów.

We  wszystkich  fazach  występuje  także  dostawa i zużycie energii, natomiast w niektórych fazach i pomiędzy nimi występuje transport. W każdej fazie poszczególne, charakterystyczne dla niej procesy generują określone koszty i są przyczyną różnego rodzaju emisji, a każdy rodzaj emisji w specyficzny sposób oddziałuje na środowisko. Budynek ekologiczny lub zrównoważony to taki, który można opisywać czterema R:
•      Reduce – zmniejszenie zużycia materiałów budowlanych, zasobów naturalnych i energii do wzniesienia budynku,
•      Reuse  –  ponowne  użycie  tam,  gdzie  jest  to możliwe materiałów konstrukcyjnych,
•      Recycle – odzysk materiałów, których używamy do budowy i używanie ich w trakcie wznoszenia budynku,
•      Renewable  –  odnawialność  energii,  z  której korzystamy (zasoby i nośniki odnawialne) oraz używanie komponentów z odnawialnych surowców.

Należy także pamiętać o wielu aspektach energii, którą będziemy wykorzystywać. Dzieli się ona bowiem na 3 gałęzie:
•      Energię  wbudowaną  –  skumulowaną  w  budynku w czasie jego wznoszenia, w postaci energii zużytej do produkcji materiałów, transportu, procesów wbudowywania oraz energia niezbędna   do   przeprowadzenia   remontów i konserwacji.
•      Energię  eksploatacyjną  –  energię  zużywaną w czasie użytkowania na ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, oświetlenie.
•      Energię przetworzenia – niezbędną w procesie rozbiórki obiektu i zagospodarowania odpadów.

PARTNERZY