Zapraszamy do przeczytania artykułu:

5.1 Wymagania stawiane przegrodom w budynkach NF15 i NF40

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stawia minimalne wymagania techniczne przegrodom w budynkach, niezbędne do osiągnięcia standardu NF40 i NF15. Podzielone są one ze względu na przeznaczenie budynku (jednorodzinne lub wielorodzinne) i odnoszą się do:

• Izolacyjności cieplnej przegród.

Określają, jakim maksymalnym, (czyli najgorszym) współczynnikiem przenikania U muszą charakteryzować się przegrody zewnętrzne budynku. Wymagania określono z podziałem na strefy klimatyczne I, II, III oraz IV, V zgodnie z normą PN-EN 12831: 2006.Rysunek 5.2 Podział Polski na strefy klimatyczne wg PN-EN 12831:2006Tabela 5.1 Wymagane wartości współczynników U dla standardu NF40 i NF15


• Mostków cieplnych.

Określają, jakim maksymalnym liniowym współczynnikiem strat ciepła mogą charakteryzować się liniowe mostki cieplne występujące w przegrodach budynku, z wyszczególnieniem połączenia płyty balkonowej z konstrukcją budynku. Dla standardu NF15 i NF40 dopuszcza się wartość .e. 0,15 W/(mK) dla mostków cieplnych, ale wyłącznie w obszarze posadowienia budynków na gruncie (ławy, stopy fundamentowe, podłogi na gruncie itp.) oraz w przypadku przegród oddzielających pomieszczenia mieszkalne od garaży podziemnych. Zagadnienie mostków cieplnych szerzej zostanie omówione w następnym rozdziale.

Tabela 5.2 Graniczne wartości współczynników .e dla standardu NF40 i NF15

• Szczelności powietrznej.

Tabela 5.3 Graniczne wartości krotności wymian przez nieszczelności n50 dla standardu NF40 i NF15

PARTNERZY