Zapraszamy do przeczytania artykułu:

6.7 Badania termowizyjne

Zdjęcia termowizyjne pozwalają zaobserwować rozkład temperatur na badanej powierzchni. Umożliwiają w szybki, precyzyjny i bezinwazyjny sposób ocenić stan izolacji cieplnej budynku, lokalizując jednocześnie miejsca, w których zachodzi wzmożona wymiana ciepła z otoczeniem, czyli mostki cieplne.
W budownictwie badania termowizyjne przeprowadza się głównie w zimnych porach roku, czyli zimą, jesienią, a także wczesną wiosną. W celach orientacyjnych (ocena występowania miejsc narażonych, ogólny obraz budynku) wykonuje się zdjęcia termowizyjne z zewnątrz, natomiast dokładną analizę przeprowadza się dzięki zdjęciom od wewnątrz. Z powodu dużego wpływu warunków atmosferycznych na badania termowizyjne większość pomiarów wykonuje się wewnątrz budynku.
Szczegółowe wymagania odnośnie przeprowadzania badań termowizyjnych oraz tworzenia raportów z badań zawarte są w normie PN-EN 13187 – „Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni”.

Tabela 6.4 Rodzaje badań termowizyjnych

6.7.1. Warunki wykonywania badań termowizyjnych

Podczas wykonywania badań termowizyjnych należy pamiętać, aby:
•    Różnica między temperaturą wewnątrz a zewnątrz badanego budynku wynosiła minimum 15°K,
•    Temperatura  wewnątrz  budynku  była  możliwie jednolita,
•    Badania od zewnątrz wykonywać przy braku bezpośredniego działania światła słonecznego,
•    Prędkość wiatru nie przekraczała 1 m/s,
•    Zewnętrzne przegrody budynku nie były wilgotne od opadów atmosferycznych,
•    Nie   przeprowadzać   badań   termowizyjnych w czasie opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg) oraz gęstej mgły.

Idealne warunki do przeprowadzenia badań termowizyjnych z zewnątrz to:
•    Temperatura  wewnątrz  budynku  –  równomierna pomiędzy 21°C a 24°C,
•    Temperatura na zewnątrz budynku – pomię dzy 3°C a 5°C,
•    Stabilne warunki atmosferyczne – sucho, bezwietrznie, brak opadów atmosferycznych, brak bezpośredniego światła słonecznego na kilkanaście godzin przed i podczas pomiarów.

Natomiast przy wykonywaniu badań od wewnątrz, zaleca się, aby:
•    Podczas  badania  temperatura  powietrza  na zewnątrz  nie  zmieniała się o więcej niż 5°K, a powietrza wewnętrznego nie więcej niż 2°K od wartości na początku badania,
•    12 godzin przed rozpoczęciem badań, a także podczas wykonywania zdjęć termowizyjnych przegrody zewnętrzne były wystawione na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.

 

6.7.2. Raport z badania termowizyjnego

Rozróżnia się dwa typy badań termowizyjnych:
•    Badanie aparatem IR – przeznaczone głównie do przeglądu całkowitej przydatności użytkowej nowych budynków lub wyniku przebudowy,
•    Uproszczone badanie aparatem IR – na potrzeby wykonywania audytów (kontrola budynku, rutynowe przeglądy).

W domu energooszczędnym ważnym elementem jest sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej budynku. W tym celu można przeprowadzić uproszczone badanie termowizyjne. Badanie takie nie jest warunkiem otrzymania dopłaty z NFOŚiGW, może być jednak wykonane w kolejnych latach. Wykonanie go na etapie wykonawczym może być niemożliwe ze względu na brak różnicy temperatur lub zafałszowane wyniki. Pozostająca w budynku wilgoć technologiczna może wpłynąć na obniżenie izolacyjności cieplnej przegród, co da efekt podobny do mostków cieplnych. Z tego względu zaleca się wykonanie badania dopiero po pełnym ustabilizowaniu się warunków cieplno-wilgotnościowych w budynku. Zazwyczaj następuje to po zakończeniu pełnego sezonu grzewczego.

Raport z badania termowizyjnego powinien zawierać:
•    Opis kontroli z nazwiskiem klienta i pełnym adresem obiektu,
•    Krótki opis konstrukcji budynku,
•    Datę i godzinę kontroli,
•    Wewnętrzną temperaturę powietrza i różnicę temperatur powietrza po obu stronach przegrody podczas kontroli,
•    Różnicę ciśnień powietrza po stronie zawietrznej i nawietrznej,
•    Inne ważne czynniki wpływające na wynik (np. szybkie zmiany warunków atmosferycznych),
•    Stwierdzenie jakichkolwiek odchyleń od kontrolnych wymagań,
•    Identyfikację części kontrolowanej budynku,
•    Typ, rozmiar i położenie dostrzeżonych wad,
•    Wyniki dodatkowych pomiarów i badań,
•    Datę i podpis.

W raporcie nie znajdziemy żadnych stwierdzeń, czy wykryte wady podczas badania termowizyjnego powinny być usunięte, czy mogą być zaakceptowane. Takie stwierdzenia podawane są w oddzielnej opinii do badania.

 

6.7.3. Jak zinterpretować zdjęcie termowizyjne

Podstawowym celem badań termowizyjnych jest wskazanie miejsc i elementów budynku o zmniejszonej izolacyjności cieplnej, przez które ucieka dużo więcej ciepła w porównaniu do całej przegrody (znalezienie mostków cieplnych). Odnosząc się do zdjęć termowizyjnych,  w  przypadku  badań  wykonanych z  zewnątrz  są  to  miejsca  o  ciemniejszym  kolorze (o wyższej temperaturze), np. czerwone, pomarańczowe i żółte. Natomiast w przypadku badań od wewnątrz, najbardziej niekorzystne są miejsca widoczne jako te o chłodniejszym kolorze (mające niższą temperaturę), np. niebieskie.

Rysunek  6.7  Zdjęcie  termowizyjne  budynku  mieszkalnego z widocznymi mostkami cieplnymi – kolor pomarańczowy, spowodowanymi przez słupy, wieńce stropowe, nadproża okienne, kąty

Rysunek 6.8 Zdjęcie termowizyjne ściany zewnętrznej od wewnątrz, widoczne mostki cieplne – kolor niebieski, spowodowane niejednorodnością konstrukcji

PARTNERZY