Zapraszamy do przeczytania artykułu:

10.1. Zadania i wymagania stawiane instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach energooszczędnych powinna przede wszystkim:
•      Zapewnić wysoki poziom komfortu cieplnego;
•      Pokryć straty ciepła przez przenikanie, wentylację i infiltrację;
•      Pozwolić  na  maksymalne  wykorzystanie  zy sków ciepła;
•      Mieć możliwie wysoką sprawność wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania ciepła;
•      Być zaprojektowana na mniejsze moce grzewcze w porównaniu do budynków standardowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stawia minimalne wymagania techniczne instalacji centralnego ogrzewania, niezbędne do osiągnięcia standardu NF40 i NF15. Celem sformułowania tych wymagań jest zagwarantowanie wysokiej efektywności energetycznej instalacji centralnego ogrzewania i maksymalne ograniczenie zużycia energii przez urządzenia pomocnicze. W budynkach energooszczędnych o bardzo małym zapotrzebowaniu na ciepło koszt pracy urządzeń pomocniczych może mieć znaczący udział w całkowitym koszcie użytkowania budynku, dlatego stosowane rozwiązania instalacyjne powinny być proste i zbliżone do standardowych.
Wykorzystanie zbyt dużej ilości różnych źródeł ciepła, np. pompa ciepła plus kominek plus kolektory słoneczne, może znacząco zwiększyć zużycie energii pomocniczej i utrudnić właściwą regulację systemu. Szczególną uwagę należy zwrócić na minimalne grubości izolacji cieplnej rurociągów i armatury. Uzyskanie wymaganej grubości wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian już na etapie projektowym, np. większa grubość izolacji w podłodze, większe szachty instalacyjne, większe odległości rurociągów i armatury od przegród.

Wymagania uwzględniają:

•   minimalną sprawność źródeł ciepła.
W wymaganiach na sprawność pompy ciepła pojawia się wskaźnik COP, czyli współczynnik wydajności pompy (ang.: coefficient of performance). Jest to wartość określająca stosunek ciepła użytkowego wytworzonego przez pompę ciepła do energii elektrycznej dostarczonej w trakcie jej pracy wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Tabela 10.1 Minimalna sprawność elementów układu grzewczego

Tabela 10.2 Minimalna sprawność napędów elektrycznych i efektywność energetyczna pomp

Tabela 10.3 Minimalna grubość izolacji rurociągów i armatury

•  obowiązek wyposażenia instalacji w automatykę pogodową i urządzenia do regulacji temperatury w pomieszczeniach.
W wymaganiach dopuszczono niestety stosowanie nieprzyjaznych dla środowiska naturalnego źródeł energii, takich jak węgiel kamienny lub energia elektryczna. Jednak podane dla kotłów węglowych minimalne, średnioroczne sprawności wytwarzania energii są na tyle wysokie, że będą mogły być spełnione tylko przez najlepsze dostępne na rynku urządzenia.
Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca sporządza protokół wyregulowania instalacji. Celem spisania protokołu jest potwierdzenie uzyskania zrównoważenia hydraulicznego instalacji i zapewnienia jej prawidłowej pracy w przyszłości.

PARTNERZY