Zapraszamy do przeczytania artykułu:

2.1. Program wsparcia NFOŚiGW

 

Celem wsparcia budownictwa energooszczędnego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w 2013 roku program priorytetowy dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Jest to pierwsza ogólnopolska inicjatywa ułatwiająca budowę budynków mieszkalnych o niskim zużyciu energii. W ramach programu beneficjent może uzyskać dopłatę do:

• Budowy domu jednorodzinnego,
• Zakupu nowego domu jednorodzinnego,
• Zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Budżet programu w formie bezzwrotnych dofinansowań wynosi 300 mln zł. Środki te pozwolą na realizację około 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013-2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do
31.12.2022 r. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco, która opisana jest w słowniku) i wynosi:

W przypadku domów jednorodzinnych:

• NF40: EUco . 40 kWh/m2 na rok – dopłata 30 000 zł brutto,
• NF15: EUco . 15 kWh/m2 na rok – dopłata 50 000 zł brutto.

W przypadku lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych:

• NF40: EUco . 40 kWh/m2 na rok – dopłata 11 000 zł brutto,
• NF15: EUco . 15 kWh/m2 na rok – dopłata 16 000 zł brutto.

EUco oznacza energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji.

Budynki powstające w Polsce zgodnie z obowiązującymi wymaganiami charakteryzują się wskaźnikiem EUco wynoszącym od 110 do 130 kWh/m2 na
rok. Zmniejszające się zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji jest więc znaczące.

Cele programu to przede wszystkim obniżenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 o ok. 32 tys. ton rocznie. Jego efektem ma być zgromadzenie
kompetencji potrzebnych do budowy budynków o niemal zerowym zużyciu energii od 2021 r. Ma to być także impuls do rozwoju rynku echnologicznego
w Polsce i zmiany standardów budowy.

Uczestnictwo w programie daje korzyści w postaci:

• Dopłaty do kredytu pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
• Niższych kosztów eksploatacji budynku, a co za tym idzie niższych rachunków,
• Weryfikacji poprawności zastosowanych rozwiązań energooszczędnych,
• Niższego kosztu kredytu z uwagi na mniejsze ryzyko banku i lepszy profil ryzyka kredytowego kredytobiorcy,
• Podniesienia wartości nieruchomości – w porównaniu do budynków tradycyjnych budynki energooszczędne mają wyższą wartość rynkową.

Jak widać budynki w standardzie NF40 i NF15 będą posiadały wiele zalet w stosunku do budynków tradycyjnych. Dzięki temu decydując się na udowę domu lub zakup mieszkania z dopłatą dostajemy coś więcej niż tylko małe zużycie energii. Sama zresztą dopłata, jeżeli uwzględnimy koszty weryfikacji, konieczność zapłacenia podatku, większe koszty projektu oraz dodatkowe badania szczelności powietrznej, może okazać się niewielka. Dlatego największą korzyścią z udziału w programie jest dwuetapowa weryfikacja poprawności zastosowanych rozwiązań energooszczędnych. Oferowane na rynku budynki i mieszkania są bardzo często reklamowane jako energooszczędne, ale nie mają z tym wiele wspólnego. Zainstalowanie jedynie kolektorów słonecznych lub zwiększenie grubości izolacji nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych efektów energetycznych. Dopiero zastosowanie kompleksowych rozwiązań, począwszy od architektury, a na zastosowaniu OZE skończywszy daje gwarancję niższych kosztów eksploatacyjnych.

Co warto wiedzieć o programie dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych?

Czy dopłata jest możliwa tylko przy zaciągnięciu kredytu?
Tak, wsparcie NFOŚiGW jest realizowane dzięki kompetencji potrzebnych do budowy budynków współpracy z bankami, które przejmują na siebie obowiązki związane z zaciągnięciem kredytu i jednocześnie zostają pośrednikami w dotacji na jego spłatę. Kwota kredytu musi być wyższa od kwoty
wnioskowanej dotacji, ale nie musi pokrywać kosztu całego przedsięwzięcia.

Gdzie mogę uzyskać kredyt z dotacją?
Listę banków współpracujących znajdziesz na stronie NFOŚiGW.

Czy mogę uzyskać dofinansowanie w trakcie budowy?

Tak, ale trzeba pamiętać o zaciągnięciu kredytu w banku współpracującym z Funduszem oraz pokryciu przez ten kredyt kosztów uwzględnionych w programie. Budynek musi również spełniać wymagania techniczne i inne wytyczne, takiej jak dokumentacja fotograficzna etapów budowy, czy dokumentacja zastosowanych materiałów i urządzeń.

Jak zweryfikować, czy mój projekt budowlany spełnia stawiane wymagania?
Skontaktuj się z weryfikatorem, uprawnionym do oceny projektu. Listę takich osób już niedługo znajdziesz na stronie NFOŚiGW lub Związku Banków
Polskich http://zbp.pl/domefekt . Koszty weryfikacji, których kwotę szacuje się na kilka tysięcy złotych, pokrywa beneficjent, rozliczając się ezpośrednio
z weryfikatorem, jednak kwota dotacji jest obliczona uwzględniając pokrycie poniesionych kosztów. Weryfikacja musi być przeprowadzona w dwóch etapach – przed i po budowie.

Czy mogę otrzymać dopłatę do mieszkania w budynku deweloperskim?
Tak, jeśli deweloper uzyska potwierdzenie o pozytywnym spełnieniu wymagań stawianych przez program. Po podpisaniu umowy kredytowej i zrealizowaniu przedsięwzięcia, którego stan będzie potwierdzał osiągnięcie założeń energetycznych, dotacja zostanie przekazana na konto beneficjenta.

Co może być finansowane z kredytu z dotacją?
Koszty kwalifikowane obejmują zakup i montaż:

• Elementów konstrukcyjnych, w tym materiałów izolacyjnych, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,
• Instalacji ogrzewania,
• Instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• Układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Nie są finansowane koszty wykończeniowe umożliwiające zamieszkanie.

Czy mogę uzyskać dofinansowanie w przypadku rozbudowy / nadbudowy / przebudowy / odbudowy / remontu budynku?
Nie, program uwzględnia wykonanie lub zakup nowego budynku jednorodzinnego.

PARTNERZY