Zapraszamy do przeczytania artykułu:

6.4 Wymagania względem mostków cieplnych

Aby budynek mógł osiągnąć standard NF40 lub NF15 musimy zminimalizować występowanie w nim mostków cieplnych. Według wytycznych podanych przez NFOŚiGW, dla budynku NF40 wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψe  W/(mK) w miejscach występowania mostków cieplnych nie może przekraczać 0,10 W/(mK). Jedynym wyjątkiem jest płyta balkonowa, w której maksymalna wartość współczynnika  Ψe  wynosi  0,30  W/(mK),  do której osiągnięcia nie jest konieczne stosowanie samonośnych balkonów. Wystarczająca będzie izolacja płyty dookoła lub zastosowanie łączników z przekładką z materiału izolacyjnego. Dla standardu NF15 współczynnik Ψe nie może przekroczyć 0,01 W/(mK), co w przypadku balkonów wymaga samonośnej konstrukcji. Jednocześnie dla standardu NF15 i NF40 dopuszcza się wartość Ψe≤ 0,15 W/(mK) dla mostków cieplnych, ale wyłącznie w obszarze posadowienia budynków na gruncie (ławy, stopy fundamentowe, podłogi na gruncie itp.), jak również w przypadku przegród oddzielających pomieszczenia mieszkalne od garaży podziemnych
Do rozwiązań detali konstrukcyjnych wolnych od mostków cieplnych należy używać programów lub katalogów mostków cieplnych, pozwalających precyzyjnie określić wartość Ψe. Metodyka obliczeń powinna być zgodna z PN-EN ISO 10211: 2008 „Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe”. Nie należy stosować wartości orientacyjnych z załącznika normy PN-EN ISO 14683: 2008 „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”, ponieważ są obarczone zbyt dużym błędem.

Tabela 6.2 Wymagane wartości linowego współczynnika przenikania ciepła Ψe

PARTNERZY