Zapraszamy do przeczytania artykułu:

Aktualności

Aktualizacja programu dopłat do kredytów NFOŚiGW

W dniu 08.11.2013 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął kolejną aktualizację programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Zmiany ograniczają się do zapisów Wytycznych stanowiących zał. 3 do programu i mają na celu ułatwienie osiągnięcia wymaganego standardu oraz bardziej precyzyjne sformułowanie wymagań.

Zmiany polegają na:

  • podniesieniu granicznej wartości liniowego współczynnika strat ciepła mostków cieplnych dla płyty balkonowej w budynkach NF40 jedno- i wielorodzinnych z 0,20 na 0,30 W/mK,
  • doprecyzowaniu zakresu mostków cieplnych, które należy ująć w obliczeniach,
  • zmianie wymagań dotyczących minimalnej klasy sprawności zastosowanych napędów elektrycznych w układzie wentylacji - powołanie na rozporządzenia wykonawcze Komisji do dyrektywy 2009/125/WE wprowadzające w życie zasady ekoprojektu,
  • zmianie wymagań dotyczących klas energetycznych napędów elektrycznych w układzie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - powołano się na rozporządzenia wykonawcze Komisji do dyrektywy 2009/125/WE dotyczące ekoprojektu,
  • zwiększeniu maksymalnej wartości współczynnika poboru mocy elektrycznej i współczynnika nakładu energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych do wartości 0,40 dla standardu NF15 i 0,50 dla NF40,
  • doprecyzowaniu definicji gruntowego wymiennika ciepła (GWC),
  • korekcie błędnej nazwę normy technicznej PN-EN ISO 10077-1:2007,
  • korekcie do „Wytycznych dla osób wykonujących charakterystykę energetyczną budynku” w zakresie obliczania współczynnika zacienienia budynku,
  • dostosowaniu list sprawdzających do ww. zmian oraz rozszerzeniu oświadczenia weryfikatora, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesu weryfikacji.

Zmieniony program stosuje się do wniosków o dotacje złożonych od dnia 22.11.2013 r.

Informacje o wcześniejszych aktualizacjach programu znajdują się na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/aktualnosci/

Szczegółowe informacje na temat tego programu znajdują się na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/

źródło: NFOŚiGW

PARTNERZY